ค้นหา

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 3 ประกาศคณะกรรมการการอาratchakitcha.soc.go.th/search-resultชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. และป.ตรี เพื่อยกระดับผู้เรียนสู่สมรรถนะสูง

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คลิก ประกาศ >>>

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จำนวน 3 ฉบับ หลังจากเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ทั้ง 3 ฉบับ

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพหรือตามความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

โดยมีสาระสำคัญ อาทิ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร คุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมและลักษณะบุคคล ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และมาตรฐานการอุดมศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์เข้ารับการศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขต้องมีวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษา ให้มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ การเทียบโอนประสบการณ์ของบุคคล และการเทียบโอนสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและสื่อการเรียนรู้ ระบบคลังหน่วยกิตการอาชีวศึกษา (Credit Bank) และให้มีหลักเกณฑ์ในการนำผลการผ่านการทดสอบมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพมาเทียบเคียง เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเข้ารับการประเมิน

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ทั้ง 3 ฉบับ นี้ มีโครงสร้างหลักสูตรลดจำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มจำนวนหน่วยกิต รายวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น กิจกรรมเสริมหลักสูตรกำหนดเป็นชั่วโมงรวมต่อภาคเรียน ให้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง) เพื่อรองรับการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้มีหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (4 ปี) เป็นหลักสูตรที่พัฒนานักเทคโนโลยี ปรับลดระยะเวลาเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี จาก 18 สัปดาห์/ภาคเรียน เป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์/ภาคเรียน สอดคล้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบัน/สถานศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการตามบริบทเชิงพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างเข้มข้น

ที่มา เดลินิวส์ 21 มีนาคม 2567