ค้นหา

การเลื่อนวิทยฐานะผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

  • เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิศษ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

โดยกำหนดเพิ่มเติมเป็นหมวด 7 และหมวด 8 ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว 9/2564)

โดยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้มีผลงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เป็นการประเมินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ และมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู โดยสามารถนำนวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนามาใช้เป็นผลงานในการขอเลื่อนวิทยฐานะได้.ทำให้การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริงและบริบทการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ได้พัฒนาทักษะการเป็นนวัตกร ซึ่งครูที่มีผลงานในการสร้างนวัตกรรม ต้องสาธิตการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นการประเมินวิทยฐานะ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และยังถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูที่มีความถนัด

ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ เป็นการใช้รูปแบบการประเมินภายใต้ Platform ระบบ DPA ทำให้กระบวนการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ ได้เพิ่มเติมการกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินว่า ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย และไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ตั้งแต่ภาคทัณฑ์ขึ้นไป หรือไม่เคย ถูกลงโทษทางจริยธรรม หากปีใดข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ตั้งแต่ภาคทัณฑ์ขึ้นไป หรือถูกลงโทษทางจริยธรรม ไม่ให้นำระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 ให้มีผลใช้บังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากต้องมีการพัฒนาระบบ DPA เพื่อรองรับการเพิ่มห้องเรียนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การกำหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาข้อมูลและมีเวลาเตรียมข้อมูลหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

สำหรับการกำหนดวิธีการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในเบื้องต้นเห็นควรกำหนดชื่อหน่วยงานเช่นเดียวกันกับ (ร่าง) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นทางการ ไปพลางก่อน หากกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณากำหนดกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประการใดแล้ว จะได้กำหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดต่อไป

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.