ค้นหา

พฤษภาคมนี้ สอศ. รับสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะตามว.16,ว.17

นายยศพล  เวณุโกเศศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการกอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จะประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ตามหลักเกณฑ์ ว.16 และว.17  โดยตั้งเป้าจะรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งในการประชุม อ.ก.ค.ศ.สอศ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ขออนุมัติ กคศ.ในการปรับแก้ไของค์ประกอบการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสม กับตำแหน่งและวิชาชีพ ส่วนที่ 1  ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เลขาธิการกอศ. กล่าวว่า ขอแก้ไขจากเดิม “ภูมิลำเนา” แก้ไขเป็น “ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากการปฏิบัติหน้าที่สอน” และสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ กรณีพนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และมีสัญญาว่าจ้างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน  แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาอีกหน้าที่หนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  ก็ได้รับสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วย ซึ่งคาดว่า ก.ค.ศ. จะมีมติอนุมัติตามที่ สอศ.เสนอ ภายในเดือนเมษายน 2567  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติว่า มีคุณสมบัติครบตามที่ กคศ.กำหนด หากผู้ใดยังมีคุณสมบัติไม่ครบ ก็ยังสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครสอบในครั้งต่อไปได้ 

“โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาของ สอศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระงานพัฒนาที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกำลังคนอาชีวศึกษาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดูแลของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป” นาย ยศพล  เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวทิ้งท้าย 

ที่มา ; EDUNEWSSIAM 

เกี่ยวข้องกัน

อาชีวะ" เล็งชง ก.ค.ศ.แก้เกณฑ์'ว.16-ว.17' เปิด ทาง'พนง.ราชการ-ลูกจ้าง' ปฏิบัติหน้าที่สอนอีก หน้าที่หนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงาน สอศ.เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปรับแก้องค์ประกอบการประเมิน ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ส่วนที่ ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. โดยขอแก้ไขจากเดิม "ภูมิลำเนา" แก้ไขเป็น "ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากการปฏิบัติหน้าที่สอน" 

และสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ กรณีพนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และมีสัญญาว่าจ้างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาอีกหน้าที่หนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ก็ได้รับสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย นายยศพลกล่าว 

นายยศพลกล่าวต่อว่า คาดว่า ก.ค.ศ.จะมีมติอนุมัติตามที่ สอศ.เสนอภายในเดือนเมษายน 2567 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติครบตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หากผู้ใดยังมีคุณสมบัติไม่ครบ ยังสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครสอบในครั้งต่อไปได้ 

"โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาของ สอศ.ประจำปีงบประมาณ 2567 วาระงานพัฒนาที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกำลังคนอาชีวศึกษาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  " นายยศพลกล่าว 

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสอศ.ตามหลักเกณฑ์ ว.16 และ ว.17 โดยตั้งเป้าจะรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ 

ที่มา ; EDUNEWSSIAM