ค้นหา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567    

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567    

- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567

- หลักการ จุดหมาย การกำหนดรหัสวิชา และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรฯ

- เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567

- หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  

- ประเภทวิชา กลุ่มอาชีพ สาขาวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567

https://drive.google.com/file/d/1cZj_jAdSywh3BrGqtDIOn-EKBs-a72L9/view?usp=sharing

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา