ค้นหา

พระราชกฤษฎีกา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

 

มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา

(สว.) สาระสำคัญ คือ

/กำหนดให้มีการเลือก สว. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

/การเลือก สว. ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง (10 พฤษภาคม 2567)

/โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครเลือก สว. ดังนี้

    -รับสมัคร 20-24 พฤษภาคม 2567 (เวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุด ที่อำเภอ สมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 20 กลุ่ม และอำเภอเดียว)

    -เลือกระดับอำเภอ 9 มิถุนายน 2567

    -เลือกระดับจังหวัด 16 มิถุนายน 2567

    -เลือกระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567

/ผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามฯ

/เตรียมหลักฐานเอกสาร และค่าธรรมเนียมการสมัครฯ 2,500 บาท 

 

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

เกี่ยวข้องกัน

คุณสมบัติต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. 2567 กกต. กำหนดดังนี้

·      ติดยาเสพติดให้โทษ

·      เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

·      เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

·      เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

·      อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

·      วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

·      อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

·      ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

·      เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอำเภอ เว้นแต่ ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

·      เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

·      เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

·      เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือ ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

·      เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

·      อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

·      เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

·      เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

·      เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ การกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย

·      เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

·      เป็นข้าราชการ

·      เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก

·      เป็นสมาชิกพรรคการเมือง

·      เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก

·      เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก

·      เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก

·      เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดำรงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในคราวเดียวกัน หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ

·      เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้.

 

ที่มา: กกต.

 

เกี่ยวข้องกัน

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา