ค้นหา

แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2567

ประกาศ สมศ. นโยบายการดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 - 2571)

 

แนวทางการจัดทำและตรวจอ่านรายงานและเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(สำหรับผู้ประเมินภายนอก)

 

คลิกรายละเอียด >>>

ที่มา ; FB สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)