ค้นหา

กฎกระทรวง กำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567

 

สาระสำคัญของกฎกระทรวง กำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด” ในมาตรา 4 และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4/1) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ. 2549
“(4/1) ใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากพืชนั้น เพื่อนันทนาการ”
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ

เพื่อกำหนดให้การใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชง สารสกัดจากพืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากพืชกระท่อม กัญชา หรือกัญชง เพื่อนันทนาการ เป็นพฤติกรรมของเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด อันเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก มิให้ได้รับผลกระทบจากการใช้พืชดังกล่าว รวมทั้งสารสกัดหรือผสิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชหรือสารสกัดของพืชนั้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้