ค้นหา

ผลการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

5 มิถุนายน 2567/ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมรายได้งานความก้าวหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ประกอบด้วย

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา

  • การดำเนินงานหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ จัดพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งร่วมกับ สพฐ. จัดทำ “ระบบแก้หนี้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ” เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการที่มีความสมัครใจสามารถลงทะเบียนได้
  • สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำสื่อการเรียนรู้ e-learning หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านการเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเก็บออมเงิน มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 2,400 ราย และกำหนดจัดอบรมเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 200 คน ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้จ่าย และให้ความรู้เรื่องวินัยการใช้เงินรวมถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของธนาคาร มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางจำนวน 40 คน และทางระบบออนไลน์ จำนวน 335 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสัมมนาแสวงหาความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และจัดแผนพัฒนาสมรรถนะด้านการเงิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน Onsite จำนวน 500 คน และทาง Online จำนวน 7,500 คน

ทั้งนี้สถิติหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2567 สามารถแก้ไขสำเร็จไปแล้ว 680 ราย มูลค่าหนี้สินแก้ไขสำเร็จแล้ว 2,040 ล้านบาท โดย รมว.ศธ. ให้ข้อแนะนำว่า การเก็บข้อมูลควรเจาะลึกรายบุคคลให้ชัดเจนเห็นภาพมากกว่านี้ เช่น ผู้ที่สามารถแก้ไขหนี้สำเร็จแล้ว หมายถึงสำเร็จอย่างไร จากกลุ่มสีแดงไปเป็นกลุ่มสีเหลือง หรือจากกลุ่มสีเหลืองไปเป็นกลุ่มสีเขียว รวมถึงควรเพิ่มกลุ่มสีดำ (ผู้ที่ไม่ยินยอมให้ข้อมูล) และกลุ่มสีขาว (ผู้ที่ไม่มีปัญหาหนี้สิน) เพื่อความสมบูรณ์ของการติดตาม นอกจากนี้ยังฝากให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดูแลเรื่องหนี้สินของสมาชิกที่สังกัดอื่นให้ทั่วถึงด้วย

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการศึกษา “เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา” (Anywhere Anytime)  จัดทำแพลตฟอร์ม และพัฒนาระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต

ผลการรวบรวม จำแนก จัดหมวดหมู่ และคัดเลือกสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้แห่งชาติ (NDLP) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์. 2567 จัดทำและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลสื่อ (Meta data) ของหน่วยงานในสังกัด ศธ. เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้แห่งชาติ (NDLP) 2 ครั้ง ให้เหลือสื่อ ร้อยละ 5 โดยคาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลบนแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้แห่งชาติ (NDLP) ได้ในภาคเรียนที่ 1/2568 

ด้านโครงการและกิจกรรมสำคัญการขับเคลื่อนงานแนะแนว Coaching และเป้าหมายชีวิต ปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม 7 เรื่อง จากความร่วมมือของสพฐ. สกศ. สอศ. และ สช. ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching (ครู ศน. และนักจิตวิทยาฯ), การประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok ด้านสุขภาพจิต ด้านการทำความดี และด้าน Coaching อาชีพ, บอร์ดเกมอาชีพ, การจัดค่ายแนะแนว สุขภาพจิตและทักษะชีวิต, การพัฒนาแฟลตฟอร์ม Coaching, การวัดแววความถนัดพหุปัญญาของนักเรียน และการจัดงานมหกรรมแนะแนวการเรียนและอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

กิจกรรม Infographic สุขภาพจิตดีเริ่มที่เรา “Hello Good Day” ร่วมกันสื่อสารการดูแลสุขภาพจิตโรงเรียนเชิงบวกด้วยการสวัสดีตอนเช้า ส่งข้อความ แนวทางในการดูแลส่งเสริม ป้องกันแก้ไข การดูแลสุขภาพจิต ส่งกำลังใจ และความรู้สึกดีดีไปยังคุณครู และบุคลากรทางการศึกษานักเรียน และผู้ปกครอง คนรอบข้าง และคนที่เรารัก ซึ่งมีผลตอบรับดีมาก ครูได้มีข้อมูลในการสื่อสารกับนักเรียน และมีการส่งต่อมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป คือ เตรียมจัดกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. แนะแนวใจถึงใจ และการให้การปรึกษา 2. การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เรียนดี มีความสุข 3. การทำกิจกรรมที่ดี ช่วยเพิ่มพื้นที่ความสุขในจิตใจ และ 4. รู้จัก เข้าใจ โลกของคนซึมเศร้า เพื่อจัดเป็นกลุ่มและแพ็คเกจให้ง่ายต่อการสื่อสารมากขึ้น

นายสิริพงส์ อังคสกุลเกียรติ ผช.รมต.ศธ. รายงานเพิ่มเติมว่า ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards จากเดิม 31 พฤษภาคม 2567 เป็น 30 มิถุนายน 2567 เนื่องจากกำหนดเดิมมีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับช่วงปิดภาคเรียน อาจทำให้ผู้สนใจเข้าประกวดดำเนินการไม่ทัน และจะประกาศผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2567

 

คณะอนุกรรมการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) ดำเนินการหารือและประชุมความร่วมมือแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนกับระบบคุณวุฒิของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงหารือร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ส่วนกิจกรรมที่สำคัญในเดือนมิถุนายน 2567 คือการเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎอันจะเชื่อมโยงกับระดับคุณวุฒิการศึกษา/ประเภทการศึกษาอื่น และระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการด้าน Skill Certificate จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ หลักสูตร สอศ. พ.ศ. 2567 กรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ ศธ.02 และสถานศึกษาใช้หลักสูตร พ.ศ. 2567, หลักสูตร ปวพ. (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ…. จำนวน 1 ฉบับ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง, การพัฒนาหลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2567 (ทวิวุฒิไทย-จีน) นำร่องระยะที่ 1 จำนวน 18 สาขาวิชา และวิชาภาษาจีน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และได้กรอบดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือฯ 4 เรื่อง และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลศูนย์ทดสอบฯ

ด้าน Learn to Earn ได้ดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา โดยประชุมหารือเพื่อเตรียมการเผยแพร่คู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละระดับให้ไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างการติดตามการรับนักเรียนในโครงการ (ทวิศึกษาแนวใหม่) ปีการศึกษา 2567 (ผ่านระบบ DMC) และระหว่างโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเตรียมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิศึกษา ปีการศึกษา 2567

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินงานด้าน Skill Certificate ได้ผลข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่บันทึกลงในแพลตฟอร์มของ คสช. โดยจะนำส่งหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบและข้อมูลความสอดคล้องไปยังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อขอรับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป ส่วนด้านLearn to Earn ได้จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม “เรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ” ของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจะดำเนินกิจกรรมฯ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี ขอนแก่น เพชรบุรี กระบี่ ภูเก็ต และบุรีรัมย์ รวมจำนวน 9 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) คลอดหลักสูตรการประกอบอาหาร จำนวน 20 หลักสูตร เตรียมให้ สคช. รับรองมาตรฐานฯ และจัดอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) เพิ่มสมรรถนะ (Up Skill) หรือทบทวนทักษะ (Re Skill) ให้แก่ ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปภายใต้ภารกิจโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ สกร.อำเภอทุกแห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งผลการดำเนินการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 90.98%

คณะอนุกรรมการจัดทำระบบการวัดผล เทียบระดับการศึกษา ประเมินผลการศึกษา และธนาคารเครดิตแห่งชาติ

ในภาพรวมของ ศธ. ได้จัดแถลงข่าว “ธนาคารหน่วยกิต โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดย ศธ. ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศนี้ได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้มีการประชุมพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตทุกระดับการศึกษา คาดว่าจะสามารถสรุปและปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว เสนอ รมว.ศธ.  ลงนามได้ในเดือนมิถุนายน นี้

 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษา

ที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ MOU Solar Cell ระหว่างหน่วยงานในสังกัด ศธ. กับ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 พร้อมรายงานข้อมูลเรื่องร่าง MOU Solar Cell ระหว่างหน่วยงานในสังกัด ศธ. กับ กกพ. ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนฯ ได้มีมติเห็นชอบร่าง MOU แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคาดว่าจะลงนาม MOU ได้ประมาณสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของเดือนกรกฎาคม 2567

สำหรับความก้าวหน้าการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผล ซึ่งคาดว่าจะเสนอ รมว.ศธ. เพื่อพิจารณาลงนามได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567

ในส่วนของการจัดทำทะเบียนนักเรียน และสมุดหมายเหตุรายวันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบ ศธ. ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ…. และระเบียบ ศธ. ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. …. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผล คาดว่าจะเสนอ รมว.ศธ. เพื่อพิจารณาลงนามได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567

 

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบาราไฟฟ้าในสถานศึกษา มีดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาจัดส่งร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567

การเสนอขอแต่งตั้งบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การเสนอขอแต่งตั้งบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. การส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์

ความคืบหน้าการออกกกฎหมายลำดับรอง ดำเนินการทั้งหมด 13 หน่วยงาน ต้องออกกฎหมายลำดับรองรวม 623 ฉบับ ซึ่งขณะนี้ออกไปแล้ว 562 ฉบับ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 61 ฉบับ

การจัดทำร่างกฎกระทรวง การการแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….ได้ส่งเรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งว่าที่ประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะเสนอเรื่องต่อ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป

การเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ เห็นควรกลับไปเป็นตามหลักการและเหตุผลของกฎหมายเดิม โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านกฎหมาย มีมติรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกฎหมายเพื่อเตรียมการรองรับกรณีดังกล่าว

การหารือหน่วยงานที่กำกับดูแลศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านกฎหมาย มีมติเห็นชอบในการให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นหน่วยที่กำกับดูแลศูนย์การเรียนและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเรื่องดังกล่าว ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ สกศ. สพฐ. สกร. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศ “IGNITE THAILAND ” ของกระทรวงศึกษาธิการ

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งองค์กรหลักและหน่วยงานรับทราบ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน ทบทวนหลักสูตร และจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะนำรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป (กรกฎาคม 2567) ขณะที่ สอศ. อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม สร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญอาชีพ (ครูฝึกในสถานประกอบการ) เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ Demand & Supply กำลังคน สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจแก่สถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพกำลังคนเร่งด่วนทั้งระยะเร่งด่วน และชั้นเรียนปกติ 

ที่มา ; ศธ. 360 องศา