ค้นหา

บทความการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ

ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบ HOME BASE LEARNING ของสิงคโปร์  

 สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทย  

 การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง Growth mindset  ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่

การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ ดร.วิชัย  วงค์ใหญ่  

 บทความเรื่องความรู้ ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่ 

 บทความเรื่องจิตอาสา ดร.วิชัย  วงค์ใหญ่ 

บทความเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่ 

บทความผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ 

 บทความสี่เสาหลักของการเรียนรู้ ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่ 

 บทความหลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาประเทศ ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่ 

บทความหลักสูตรสถานศึกษา ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่ 

ชุดข้อมูลเผยแพร่การลงทุนเพื่อการศึกษาเรื่องที่น่าทบทวน 

 การวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ถามตอบการวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวทางการศึกษา 

การบริหารคนเก่ง  ดร.วิชัย  วงค์ใหญ่ 

จดหมายถึงเพื่อนสมาชิกฉบับที่ ๑๙๕ เรื่อง ๑๐ เป้าหมายการศึกษาโลก ๒๐๓๐ 

ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับประชาชน

นิยามเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 

ภาวะผู้นำยุค ๔.๐ ในพลวัตรศตวรรษที่ ๒๑ (ดร.พรชัย เจดามาน) 

ภาวะผู้นำและการบริหารเชิงกลยุทธ์ (รศ.ดร.เนตรพัณณา  ยาวิราช) 

หลักนิติรัฐ (รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์)  

การปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศไทย  

Active Learning การศึกษาไทยยุค ๔.๐ (สุธี โรจน์บุญถึง)   

บทความ Active Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

ค่านิยม ๑๒ ประการกับการศึกษาไทย (ดร.อาทร  จันทรวิมล) 

โครงการประเมินผล PISA   

โมเดลอะคิตะ; เด็กเรียนเอง คิดเป็น สื่อสาร ทวนวิชา 

Pl คืออะไร สำคัญอย่างไร

 

ความเห็นของผู้ชม