ค้นหา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูฉบับปรับปรุงใกล้คลอด

จากกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตร .บัณฑิตไปเมื่อเร็วๆนี้

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (.บัณฑิตกล่าวว่า ขณะนี้ได้ยกร่างผังรายละเอียดและกระบวนการต่างๆ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูใกล้เสร็จแล้ว เช่น จำนวนอาจารย์ต่อผู้เรียน หรือ รายชื่ออาจารย์ในหลักสูตรที่จะต้องทำหน้าที่นิเทศการสอน ว่าจะมีใครบ้างอย่างไร เพื่อให้ง่ายกับการตรวจสอบ เป็นต้น

โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการสนับสนุนให้จะให้สถาบันผลิตครูนำวิชาครู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.) 2 ใช้ในการอบรมให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และต้องการเป็นครูได้มาเรียน โดยวันที่ 22 ..นี้ จะชี้แจ้งการเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ให้สภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (....) รับทราบ ว่า หลักสูตรนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร คาดว่าจะแล้วเสร็จให้สถาบันผลิตครูได้นำไปพิจารณาใช้ทันปีการศึกษา 2564

"หลักสูตรนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นตัวช่วยที่เข้ามาแก้ปัญหาการรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพราะที่ผ่านมาการเรียนในหลักสูตรป.บัณฑิต จะต้องเป็นครูที่โรงเรียนเอกชนก่อนจึงมาสมัครเรียนได้ แต่หลักสูตรใหม่ไม่จำเป็น อีกทั้งการที่โรงเรียนจะรับผู้ที่ไม่ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้อาจจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และผู้ที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนวิชาครูอย่างครบถ้วน ตาม มคอ.2 ด้วยประธานคณะอนุฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตร .บัณฑิตกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนั้น  ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีมติในการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่งได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง .. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีแผนการรับนักศึกษา จำนวน 120 คน โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 

    1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  

    2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 

    3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สำหรับสถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 54 แห่ง มีดังนี้  

  1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (90 คน)           

  2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)                                                       3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)      

  4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)      

  5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)        

  6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)        

  7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)            

  8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)        

  9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน

 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน

 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)                                                      12) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)  

 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)        

 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)                                  15) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)          

 16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)      

 17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน

 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน

 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)      

 20) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)                                               

 21) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)            

 22) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)                      

 23) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)                  

 24) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (150 คน)        

 25) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)        

 26) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)                

 27) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)              

 28) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)                

 29) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)                                                       30) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)            

 31) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (150 คน)          

 32) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)              

 33) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)          

 34) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)                  

 35) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)                

 36) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)              37) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)                    

 38) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)              

 39) สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)                  

 40) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)             

 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)        

 42) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)                                                     43) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (180 คน)  

 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (150 คน)           

 45) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(90 คน

 46) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน

 47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (180 คน)        

 48) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี  (90 คน)                            49) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน)      

 50) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(180 คน)      

 51) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน)        

 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน)                                                 53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)  

 54) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (120 คน

สามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภาwww.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

ที่มา ; กรุงเทพธุรกิจ 8 ตุลาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม