ค้นหา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๔ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓,๒๘๕,๙๖๒,๔๗๙,๗๐๐ บาท จัดสรรเป็น

    ๑.งบกลาง จำนวน ๖๑๔,๖๑๖,๒๔๖,๕๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๘.๗๐)

    ๒.งบของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ จำนวน ๑๒๙,๘๕๔,๘๒๕,๗๐๐ บาท ()

หากพิจารณาเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด คือ

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวม ๗๐,๒๕๐,๔๔๙,๙๐๐ บาท (คิดเป็น  ของงบกระทรวงฯ)

   หากจำแนกตามแผนงาน ได้ดังนี้

     () แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๑,๑๑๐,๕๒๙,๔๐๐ บาท

     () แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒๒,๗๒๕,๐๕๗,๘๐๐ บาท

     () แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๘,๘๓๖,๕๒๖,๗๐๐ บาท

     () แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ๓๗,๕๗๘,๓๓๖,๐๐๐ บาท

คลิกดาวน์โหลด พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๔ 

ความเห็นของผู้ชม