ค้นหา

ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการผลิตและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพ

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (29 ธ.ค.2563) ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 จำนวน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่

  • 1.โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน
  • 2.โลจิสติกส์ซัพพลายเชน
  • 3.หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • 4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์
  • 5.อาหารและเกษตร
  • 6.ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ
  • 7.แม่พิมพ์

โดยจะมีแผนการดำเนินการใน 3 แนวทาง คือ

  • ศึกษาความต้องการกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พัฒนากำลังคนสามารถปรับตัวรับกับทักษะสมรรถนะที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • กำหนดระบบพัฒนากำลังคนโดยการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมาเป็นแกนหลักในการกำหนดหลักสูตรทั้งในภาคการศึกษาและหลักสูตรการอบรมในภาคอุตสาหกรรม
  • การออกแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อพัฒนากำลังคนให้ไปในทิศทางเดียวกัน และการพัฒนาเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับระดับคุณวุฒิการศึกษาและการอบรม เช่น วิเคราะห์มาตรฐานอาชีพที่มีอยู่เดิมและปรับปรุงเพิ่มเติมตามความต้องการกำลังคน

           

“ในแต่ละสาขาอาชีพได้มีการประมาณความต้องการกำลังคน เช่น สาขาวิชาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน มีความต้องการกำลังคนถึง 6.6 ล้านคน แต่ขณะนี้มีความสามารถในการผลิตกำลังคนสาขาวิชานี้ได้เพียง 38,000 คนเท่านั้น ซึ่งยังมีความจำเป็นที่ต้องการจะผลิตเพิ่มเติมอีก 6.5 ล้านคน เป็นต้น  

ทั้งนี้จะใช้งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น 606.94 ล้านบาท สำหรับการจัดทำร่างฉบับดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562-2565 แต่ต้องนำแผนฉบับนี้กลับมาทบทวนใหม่และนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาอีกครั้ง

โดยได้ทบทวนและมองถึงปัญหาเรื่องการผลิตและการพัฒนากำลัง  ซึ่งการวางแผนและการพัฒนากำลังคนต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดให้มากที่สุด โดยจะต้องทำให้เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ อีอีซี และหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน หรือ บีโอไอด้วย

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม