ค้นหา

นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สพฐ.ปีงบฯ 2564

สพฐ. มีนโยบายให้ สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในในสังกัด ประมาณ 9,000 แห่ง โดยให้เป็นการประเมินจาก SAR ของสถานศึกษาเท่านั้น ไม่มีการประเมินระยะที่สองที่เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) ทั้งนี้เพื่อลดภาระของสถานศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” 

1.สมศ. ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบ่งการประเมินเป็น 2 ระยะ 

   การประเมินระยะแรก เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา ซึ่งส่งผ่านต้นสังกัด การประเมินจะพิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น (ไม่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษาเพื่อลดภาระของสถานศึกษา) การสรุปผลการประเมิน SAR ออกเป็น 3 ระดับตามรายมาตรฐาน คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง  

   การประเมินระยะที่สอง เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) โดยมีกำหนดเวลาน้อยสุด ไม่มีการประชุมสรุปผลการประเมินด้วยวาจาที่สถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัสและยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยผลการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) มี 5 ระดับแยกตามรายมาตรฐาน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง

  

2.สมศ. แจ้งว่าจะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ประมาณ 9,000 แห่ง โดยพิจารณาจากความพร้อม ความสมัครใจ และระยะเวลาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย  

สมศ. ได้แจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,000 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ครบกำหนดรอบการประเมินในปีที่ 8-9 และให้ สพฐ.จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินให้ สมศ. จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จำนวน 4,500 แห่ง ภายในเดือนมกราคม 2564 และครั้งที่ 2 จำนวน 4,500 แห่ง ภายในเดือนเมษายน 2564 

 

3.นโยบายท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ สมศ. สามารถเข้าประเมินคุณภาพภายนอกกับสถานศึกษาในสังกัดเฉพาะระยะแรกเท่านั้น คือ การประเมินจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาตามแนวทางของ สมศ. ไม่มีการประเมินระยะที่สองที่เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) เพื่อลดภาระของสถานศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

4.สทศ.สพฐ. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อม ความสมัครใจ และระยะเวลาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,990 แห่ง (แบ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนเขตละ 50 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนเขตละ 20 แห่ง)  

 

5.หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ.04004/ว30 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 แจ้งขอความร่วมมือ สพท. คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อม ความสมัครใจ และระยะเวลาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย ซึ่งแบ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนเขตละ 50 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนเขตละ 20 แห่ง  

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทาง QR code หรือ ทาง http://1ab.in/vo0 และแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง e-mail : qa.obec@gmail.com ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 

 

 

ความเห็นของผู้ชม