ค้นหา

รูปแบบโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 3 ลักษณะ ได้แก่

     1. การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
     2. การยกระดับโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง
     3. การพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
 

ซึ่งโรงเรียนแต่ละประเภทมีลักษณะ ดังนี้

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบสามารถนำนักเรียนมารวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และผู้ปกครอง

โรงเรียน Stand Alone หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะหรือการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนอื่นได้

โรงเรียนดีสี่มุมเมือง หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมา ะสม โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายโดยรอบนำนักเรียนมารวม กระจายนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูงเพื่อความเสมอภาค ความเท่าเทียม และรองรับการลดค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมชน

 

คลิกรายละเอียด ; โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

ความเห็นของผู้ชม