ค้นหา

ระดับของแผนหรือแผนงานในการพัฒนาประเทศ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2560  เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บท (เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  และแผนความมั่นคง 

แผนระดับที่ 3  แผนต่างๆ(ที่หน่วยงาน ส่วนราชการจัดทำขึ้น ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ต้องจัดทำให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าวข้างต้น และต้องจัดทำรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: EMENSCR) 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา สังกัด สพฐ. มีแผนที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ สรุปประเด็นหลักได้ดังนี้ 

แผนระดับที่ 1 ; ยุทธศาสตร์ชาติ  มีด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
     ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
     ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
     ประเด็นยุทธศาสตร์ การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

 

แผนระดับที่ 2 ; เฉพาะแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
    1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีแผนงานย่อย ดังนี้
         แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

         แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

    1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีแผนงานย่อย ดังนี้

         แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

         แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

     1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม มีแผนงานย่อย ดังนี้

         แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

     1.4 ประเด็นความมั่นคง มีแผนงานย่อย ดังนี้

          แผนย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

     1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  มีแผนงานย่อย ดังนี้

           แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี

      1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแผนงานย่อย ดังนี้

           แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
        2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

        2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

        2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย

        2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

        2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

 

3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       3.1 เรื่องการปูองกันและเฝูาระวัง

 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

      ยุทธศาสตร์ที่ 6การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

 

5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม ั่นคงแห่งชาติ มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

       5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน

       5.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ

       1.1 เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
       1.2 เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
       1.3 เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
       1.4 เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
       1.5 เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต

       2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

       2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย

       2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

       2.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       2.6 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

 

ความเห็นของผู้ชม