ค้นหา

สพฐ. วางแผนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.คัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย16/2557,17/2557 จำนวนอัตราว่าง 4,606 อัตรา

2.คัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ว 1/2564 จำนวนอัตราว่าง อยู่ระหว่างการสำรวจ ภายในเดือน ก.พ.64

3.สอบแข่งขันตำแหน่งข้าราชการ ก.พ.17/2556 จำนวนอัตราว่าง 65 อัตรา

4.สอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย 14/2563 จำนวนอัตราว่าง 11,703 อัตรา

5.สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ว 27/2555 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.5/435 ลว.23 ธ.ค.63 จำนวนอัตราว่าง รอสำรวจในเดือน เม.ย.64

6.คัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อยู่ระหว่างสำรวจภายในเดือน ก.พ.64

7.คัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน อัตราว่าง 1,606 อัตรา

 

โดยในส่วนของตำแหน่งครูผู้ช่วย มีแผนและกำหนดการ ดังนี้

1.การสรรหาครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือก ตาม  ว 16,17 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4,606 อัตรา     

   - ประกาศรับสมัคร 16 มี.ค.64    

   - รับสมัคร 24-30 มี.ค.64 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)    

   - ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเช้ารับการคัดเลือก ภายใน 9 เม.ย.64    

   - สอบข้อเขียน ภาค ก และ ข 24 เม.ย.64    

   - สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย.64    

   - ประกาศผลการคัดเลือก 30 เม.ย.64 2) 

 

2. การสรรหาครูผู้ช่วยโดยการสอบแข่งขัน ตาม ว14/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน จำนวน 11,703 อัตรา 

 - ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.64    

 - รับสมัคร 5-11 พ.ค.64    

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายใน 27 พ.ค.64    

 - สอบข้อเขียน 12-13 มิ.ย.64    

 - ประกาศรายชื่อผูสอบผ่าน 23 มิ.ย.64    

 - สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ

 - ประกาศผลสอบ ให้กศจ.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.64

 

ที่มา ; สพร สพฐ.

ความเห็นของผู้ชม