ค้นหา

เลขาธิการคุรุสภายันคุรุสภาพร้อมจัดประเมินขอรับตั๋วครู

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้มีการรายงานเรื่องความพร้อมในการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะ ทดสอบในวันที่ 20-21 ก.พ.นี้ โดยผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ จำนวน 7,263 คน ใน 30 วิชาเอก

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้เป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 โดยจะต้องทดสอบใน 5 หมวดวิชา คือ

 1.หมวดทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 2.หมวดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 3.หมวดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เพื่อการศึกษา

 4.หมวดความรู้ทางวิชาชีพครู และ

 5.หมวดความรู้วิชาเอก

ซึ่งขณะนี้ทางคุรุสภาและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในฐานะผู้ดำเนินกระบวนการจัดสอบได้จัดสนามสอบเรียบร้อยแล้ว มี 5 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบกรุงเทพมหามหานคร ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ และนครราชสีมา รวมถึงได้มีการวางแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่ง สทศ.ได้ออกมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบตั๋วครูอย่างเข้มข้น

อย่างไรก็ตาม การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถือเป็นครั้งแรก ซึ่งเราได้มีการเผยแพร่แผนการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ให้ผู้เข้าสอบสามารถใช้เป็นแนวทางก่อนเข้ารับการทดสอบได้ และเมื่อหากมีการทดสอบเรียบร้อยแล้ว คุรุสภาได้เตรียมวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบอย่างละเอียด เพื่อส่งต่อให้สถาบันผลิตครู นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไปเลขาธิการคุรุสภากล่าว

ที่มา ; ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ความเห็นของผู้ชม