ค้นหา

สทศ.พร้อมจัดทดสอบขอรับตั๋วครูวันที่ 20 ก.พ. 64 นี้

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. จะดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในระหว่างวันที่ 2021 กุมภาพันธ์ 2564 และจะประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ สทศ. และคุรุสภานั้น

การทดสอบครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 7,263 คน เป็นคนไทย 7,224 คน และชาวต่างประเทศ 39 คน จำแนกผู้มีสิทธิสอบตามศูนย์สอบ 4 ศูนย์ 5 สนามสอบดังนี้ 1.ศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามสอบ โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนสันติราษฎร์ 2.ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนามสอบ โรงเรียนสุรนารีวิทยาลัย 4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 5.ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนามสอบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

การที่ สทศ.เปลี่ยนสนามสอบจากเดิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็น โรงเรียนทวีธาภิเศกนั้น เพื่อให้การดำเนินการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เนื่องจากสนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบในสนามสอบดังกล่าวรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยส่งอีเมลและ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครสอบได้ลงทะเบียนไว้ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงสื่อต่าง  สำหรับผู้มีสิทธิสอบที่เป็นชาวต่างประเทศ สทศ. ได้โทรศัพท์ประสานงานและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอให้ผู้ที่มีสิทธิสอบจากเดิมสนามสอบ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เป็น “โรงเรียนทวีธาภิเศก” เข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบใหม่อีกครั้ง รวมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิสอบใหม่ได้ทาง www.niets.or.th  

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการป้องกันของแต่ละจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ และเตรียมหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่าย ผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานตามที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ปากกา ยางลบ และกบเหลาดินสอ สำหรับการสอบวิชา 104 วิชาชีพครู อนุญาตให้นำน้ำยาลบคำผิดและยางลบหมึกเข้าห้องสอบได้ผอ.สทศ.กล่าวและว่า สำหรับผู้มีสิทธิสอบที่มีภูมิลำเนาจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวน 35 คน สทศ.ได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า ร่างกายปกติ ไม่มีภาวะเสี่ยงหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง Covid-19 อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องผ่านการกลั่นกรองตามมาตรการป้องกันของ ศบค. และมาตรการของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ที่มา ; เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวเกี่ยวกัน

เลขาธิการคุรุสภาตรวจสนามสอบตั๋วครู

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ตรวจเยี่ยมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ. และจะประกาศผลสอบวันที่ 31 มี.ค. 2564 ทางเว็บไซต์ สทศ. และคุรุสภา

โดยการทดสอบวันแรกที่สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย มีผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ จำนวน 1,627 คน ซึ่งทางสนามสอบมีมาตรการที่เข้มข้นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ต้องผ่านจุดคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน รวมทั้งโชว์หลักฐานแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ  ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในภาพรวมเรียบร้อยดี

ดร.ดิศกุล กล่าวว่า การทดสอบฯ ครั้งที่ 1 นี้ มีผู้มีสิทธิทดสอบ ทั้งหมด 7,263 คน ในจำนวนนี้ เป็นคนไทย 7,224 คน และชาวต่างประเทศ 39 คน จำแนกผู้มีสิทธิสอบตามสนามสอบ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สนามสอบกรุงเทพฯ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1,627 คน และโรงเรียนทวีธาภิเศก 999 คน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1,751 คน จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 785 คน จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1,157 คน และจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 944 คน   

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า ในการทดสอบครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิสอบที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น ตั้งครรภ์ และบกพร่องทางร่างกาย ต้องนั่งวีลแชร์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ สทศ. ได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของ สทศ. เรียบร้อยแล้ว

"จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าการสอบครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบที่มีภูมิลำเนามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 552 คน โดยสอบที่กรุงเทพฯ 531 คน ขอนแก่น 9 คน นครราชสีมา 6 คน เชียงใหม่ 4 คน และสงขลา 2 คน ซึ่งผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการป้องกันของแต่ละจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศของ สทศ.เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 อย่างเคร่งครัด" ดร.ดิศกุล กล่าว

 “ดิศกุลตรวจความเรียบร้อยสนามสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันแรกราบรื่น ตรวจร่างกายผู้เข้าสอบเข้มข้นป้องกันโควิด-19 จัดเต็มอำนวยความสะดวกให้คนท้อง-คนพิการนั่งวีลแชร์เข้าทดสอบ  

ที่มา ; เดลินิวส์ เสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งแรก โดยกำหนดจัดสอบวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 มี 6 สนามสอบ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คุรุสภาขอย้ำเตือนผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของ สทศ. ดังนี้

      หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่ายและข้อความที่ชัดเจนในการเข้าห้องสอบ กรณีไม่มีบัตรหรือข้อมูลในบัตรไม่ชัดเจน ต้องมีหลักฐานการแจ้งความและต้องขอสำเนาข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่มีรูปถ่ายมาประกอบด้วย หากไม่ครบทั้ง 2 รายการ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและเมื่อเข้าทำการทดสอบแล้วจะไม่มีการต่อเวลาทำข้อสอบ

      ระเบียบการเข้าห้องสอบ หากไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีบัตรแสดงตน และบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ หากเข้าสอบสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น  ให้นั่งสอบจนหมดเวลา

      ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ อนุญาตให้นำนาฬิการเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

      การแต่งกาย ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาว และสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกระโปรงหรือชุดเดรสสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น

ทั้งนี้ ในวันสอบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิชาที่สอบทุกกรณี สิ่งสำคัญที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศึกษาประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบอย่างละเอียดทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเข้ารับการสอบ 

อ้างอิง ; ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557   คลิกดาวน์โหลด

ความเห็นของผู้ชม