ค้นหา

นักวิชาการเปิดโมเดลใหม่ขับเคลื่อน 'ปฏิรูปการพัฒนาครู'อาเซียน

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Chevron–SEAMEO Policy Advocacy for Strengthening Regional STEM Education Project ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องจากเวทีประชุม SEAMEO Congress 2021 เพื่อสังเคราะห์แนวทางขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษา สร้างโมเดล Teacher Development ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเด็นสำคัญในการประชุม คือ การเสวนาหัวข้อ “Implications for Policy on Teacher Development” ของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของประเทศไทย มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ที่นำเสนอภาพรวมการทำ Teacher Development ที่เกิดจากการใช้หลักฐานงานวิจัยมาออกแบบเป็นโมเดลใหม่ที่จะดันให้การพัฒนาครูรุดหน้าไปได้จริง สร้างโอกาสการเลื่อนวิทยฐานะที่สามารถบูรณาการกับการสร้างหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอนในห้อง และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ในส่วนประเทศไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และกรรมการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลื่อนวิทยฐานะใหม่ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญข้อหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่เริ่มวางโครงการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เรียกว่าโครงการ Innovation School โดยเริ่มทดลองในเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมศกนี้ ส่วนการประเมินผลจะมุ่งให้เกิดการพัฒนาพร้อมกันในทุกระดับ ทั้งครู - ผู้บริหารสถานศึกษา - ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ อันเป็น 4 องค์ประกอบสำคัญที่ต้องสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และครูคือกุญแจแห่งความสำเร็จ 

ขณะที่ ดร.อีซาน อิสมาอิล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์สะเต็มแห่งชาติ แผนกวางแผนการศึกษาและวิจัย กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และนายลิโต้ พาโลมาร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการศึกษา กรรมการการศึกษาแห่งฟิลิปปินส์ ระบุว่า ทั้งในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ มีการส่ง  “โค้ชจากส่วนกลางไปติวให้กับครูในจังหวัดต่างๆ เพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลและการบันทึกวิดิทัศน์เพื่อใช้เป็นหลักฐานการวิจัย อันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะในฟิลิปปินส์ที่มีการถอดบทเรียนจากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตของประเทศไทย ที่ทำให้เกิดการสร้างเครือข่าย Master Teacher และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มาปรับใช้ดำเนินงานเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาครู

บทสรุปในการประชุมเวทีดังกล่าว จะถูกนำเสนอต่อผู้กำหนดนโบยายด้านการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนาสะเต็มศึกษาให้รุดหน้าในภูมิภาคอาเซียนนี้อย่างจริงจัง

ที่มา ; แนวหน้า วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ความเห็นของผู้ชม