ค้นหา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

สาระสำคัญ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

- นิยามสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ใหม่ ที่ขยายความชัดขึ้น หมายรวมถึง อีเมล์ หรือระบบการสื่อสารอิเลกทรอนิกส์อื่นที่ส่วนราชการกำหนดด้วย รวมถึงเพิ่มนิยามหนังสืออิเลคทรอนิกส์

- ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณ

- การลงชื่อในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ที่มีการยืนยันตัวตนจะพิมพ์ชื่อแทนการลงลายมือชื่อก็ได้

- ส่วนราชการจะจัดเก็บข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ด้วยบริการคลาวด์ (Cloud computing) เป็นสื่อกลางบันทึกข้อมูลได้

- การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่เรื่องความลับที่สุดตามระเบียบรักษาความลับราชการฯ

-ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง บัญชีหนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี หรืออื่นๆตามระเบียบสารบรรณ ให้ใช้รูปแบบอิเลกทรอนิกส์

- กำหนดให้ส่วนราชการมีที่อยู่อิเลกทรอนิกส์ หรืออีเมล์กลางส่วนราชการ เพื่อรับส่งข้อมูล โดยใช้ชื่อ saraban ต่อด้วย domain name เช่น ราชการบริหารส่วนกลาง เป็น saraban@opm.go.th เป็นต้น

- กำหนดรหัสตัวอักษรโรมันประจำส่วนราชการ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็น MOE เป็นต้น

- กำหหนดรหัสตัวอักษรโรมันประจำจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร คือ BKK กาฬสินธุ์ คือ KSN เป็นต้น 

คลิกดาวน์โหลด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเห็นของผู้ชม