ค้นหา

สำนักงานข้าราชการพลเรือนเลื่อนวันสอบ เหตุโควิดระบาด

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ้นไป โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จึงแจ้งหน่วย(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ เลื่อนวันสอบออกไป โดย

กำหนดวันสอบภาค ก. (ก.พ.) ประจำปี 2564 ใหม่ ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 สอบ 16 มกราคม 2565
  • ครั้งที่ 2 สอบ 20 กุมภาพันธ์ 2565

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขยายขอบเขตเป็นวงกว้าง กระจายในหลายเขตพื้นที่ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 20 โดยใน

ข้อ 1 การห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่รโรค (1) ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค นั้น 

ล่าสุด วันนี้ (27 พฤษภาคม) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ออกประกาศเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และวันที่ 19 กันยายน 2564 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

ที่มา ; มติชน วันที่ 27 พฤษภาคม 256

ความเห็นของผู้ชม