ค้นหา

เล็งขึ้นแบล็กลิสมหาวิทยาลัยทำผิดซ้ำซากกรณีรับนักศึกษาเกิน

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกมว. เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบในหลักการ ปรับปรุงเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี ซึ่งเดิมกำหนด ให้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเท่านั้น เป็น ให้ฝึกปฏิบัติการสอนได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสอนในสถานศึกษา การสอนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลทุกประเภท และการสอนหรือการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในลักษณะและวิธีการเฉพาะกลุ่มตามที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จัดการสอนแบบออนไลน์ ขณะเดียวกันยังเห็นชอบ ให้ครูที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว ซึ่งต้องต่ออายุทุก 2 ปี และต่ออายุมาแล้ว 8 ปี หรือ 4 ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฯตัวจริงได้ เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ จากสถาบันผลิตครูในพื้นที่ จากนั้นจะได้รับใบปฏิบัติหน้าที่ครู สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างถูกกฎหมาย โดยจะต้องเข้ารับการประเมินจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้คาดว่า 2-3 เดือนจะยกร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือ กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าเรียนจบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตปริมณฑล แต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้ ต่อมาตรวจสอบพบ รับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่คุรุสภารับรอง โดยคุรุสภารับรอง โดยปี 2557 ปี2558 คุรุสภาให้รับนักศึกษาได้ปีละ 100 คน แต่มหาวิทยาลัยกลับแจ้งรายชื่อผู้จบการศึกษาเกินกว่า ที่กำหนด ซึ่งคุรุสภา ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนรายชื่อ และพบว่ามีการสลับรายชื่อถึง 23 ครั้ง ดังนั้น กมว.มีมติจะยึดรายชื่อกลุ่มสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยส่งมา เพื่ออนุมัติใบอนุญาตฯ ซึ่งจะไม่เกินจำนวนที่คุรุสภารับรอง ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว

ที่ประชุมหารือกรณีนี้ อย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เห็นว่า มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการดังกล่าวถือว่ามีความบกพร่อง และไม่สมควรได้รับรองให้เป็นสถาบันผลิตครู โดยมีข้อเสนอที่น่าสนใจ คือ อนาคตหากสถาบันฝ่ายผลิตใดที่กระทำผิด และมีการกระทำซ้ำซาก อาจมีการขึ้นบัญชีดำ เพื่อพิจารณาว่า สถาบันแห่งนั้นจะสามารถเปิดสอนหลักสูตรครูได้อีกหรือไม่ เพราะหากมหาวิทยาลัยไม่ตรงไปตรงมา ในเรื่องการผลิตบัณฑิต ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่สมควรให้มีหน้าที่ในการผลิตผู้บริหารสถานศึกษาได้อีกต่อไป”นายเอกชัย กล่าว

มติชนออนไลน์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ความเห็นของผู้ชม