ค้นหา

สอศ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 56 วิชาเอก 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์การสอบครูผู้ช่วย เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแด่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาศัยอำนาจตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/  14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และโดยมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 อนุมัติให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรอุแสะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน    

1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้    

(1) ปริญญาตรี หลักสูตร 1 ปี ขั้น 15,050 บาท    

(2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท    

(3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 1 ปี ชั้น 15,800 บาท    

(4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ขั้น 17,690 บาท (ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการรับสมัครในกลุ่มวิชาหรือทาง ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้นำคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมาใช้ประกอบการรับสมัครจะต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองในสาขา ที่เกี่ยวข้องและให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิของปริญญาตรี)    

1.2 กลุ่มวิชาหรือทางที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 56 กลุ่มวิชา    

1.3 อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา     (รายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชาหรือทาง และจำนวนอัตราว่าง แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1)

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน    

2.1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทาง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1    

2.2) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประกอบการสมัครสอบ ได้แก่

1) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือ

2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ

3) หนังสือรับรองสิทธิ    

อนึ่ง สำหรับหนังสือให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาขาดแคลนมีอายุ 90 วัน (ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนลงวันที่ 9 มกราคม 2558 จะไม่สามารถนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครครั้งนี้ได้

 

3. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร    

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ

ที่มา:
ครูวันดีดอทคอม

ความเห็นของผู้ชม