ค้นหา

รหัสลับ 9E นำสู่ยุคทอง e-Teacher

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช” ได้กล่าวเอาไว้ว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทุกคน “ต้องเรียนรู้” ตั้งแต่ชั้น “อนุบาล” ไปจนถึง “มหาวิทยาลัย” และ “ตลอดชีวิต”

หรือ 3R x 7C x 2L x 9E

แปลไทยเป็นไทยก็คือ 3R x 7C x 2L x 9E คือ รหัสลับการศึกษายุคใหม่

 

3R คือ

1. Reading (อ่านออก)

2. (W)Riting (เขียนได้)

3. (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)

 

7C คือ

1. Critical Thinking & Problem Solving Skills (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา)

2. Creativity & Innovation Skills (ทักษะการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)

3. Cross-Cultural Understanding Skills (ทักษะความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่น)

4. Collaboration, Teamwork & Leadership Skills (ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)

5. Communications, Information & Media Literacy Skills (ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ)

6. Computing & ICT Literacy Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)

7. Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้)

 

2L คือ

1. Learning (การเรียนรู้)

2. Leadership (ภาวะผู้นำ)

 

9E คือ

1. Experience (ครูต้องสร้างประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น การจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Media เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี Internet เป็นต้น)

2. Extended (ครูต้องมีทักษะในการแสวงหาแหล่งความรู้ใหม่ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

3. Expanded (ครูต้องมีความสามารถในการถ่ายทอด หรือขยายองค์ความรู้ของตนเองสู่นักเรียน ผ่าน ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

4. Exploration (ครูต้องมีความสามารถในการเสาะหา และคัดเลือกองค์ความรู้ หรือเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผ่านเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่)

5. Evaluation (ครูต้องเป็นนักประเมินที่ดี ไม่มีอคติ เลือกที่รักมักที่ชัง มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการวัดผล)

6. End-User (ครูต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า และหลากหลาย)

7. Enabler (ครูต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างบทเรียน เนื้อหา และสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

8. Engagement (ครูต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างครูด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จนพัฒนาเป็นชุมชนวิชาการ)

9. Efficient and Effective (ครูต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้)

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช” กล่าวเพิ่มเติมว่า ทักษะสำคัญของครู คือการต้องเตรียมให้นักเรียนออกไปเป็น Knowledge Worker

โดย ครูเพื่อศิษย์” จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงเพื่อให้เป็น ครูเพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21”

ไม่ใช่ “ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 20”

หรือ “ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 19”

เพราะ ครูในศตวรรษที่ 19” และ ศตวรรษที่ 20” เป็นการเตรียมคนออกไปทำงานในสายพานการผลิตในยุค 2.0 หรือยุคอุตสาหกรรม

เพราะ การศึกษาในศตวรรษที่ 21” เป็นการศึกษาเพื่อตระเตรียมให้นักเรียนออกไปเป็น ผู้ใช้ความรู้” ในยุค 4.0 หรือเป็น Knowledge Worker ดังที่กล่าวไป

คือเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ หรือ Learning Person ไม่ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพใด

มนุษย์ในศตวรรษที่ 21” จึงต้องเป็นบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้ รักการเรียนรู้ และเป็นผู้ใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนา หรือเกษตรกร ก็ต้องเป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้ และเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ ได้เช่นกัน

ดังนั้น ทักษะสำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ หรือ Learning Skills

ครูเพื่อศิษย์” จึงต้องเรียนรู้ 3R x 7C x 2L x 9E

ครูเพื่อศิษย์” จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต แม้เกษียณอายุไปแล้วก็ตาม

เพราะ “ครูเพื่อศิษย์” จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อชีวิตของตนเอง ระหว่างเป็นครูก็เรียนรู้สำหรับการเป็น “ครูเพื่อศิษย์” และเพื่อการดำเนินชีวิตของตนเองไปพร้อมๆ กัน

โดยครูต้องเลิกเป็น “ผู้สอน” ผันตัวเองมาเป็น “โค้ช” หรือ Learning Facilitator ในการเรียนรู้ของศิษย์ ที่ส่วนใหญ่เรียนแบบ PBL หรือ Problem-Based Learning

 

ดังนั้น “โรงเรียนในศตวรรษที่ 21” ต้องเลิก “เน้นสอน” หันมา “เน้นเรียน” คือเน้นทั้ง “การเรียนของศิษย์” และ “การเรียนของครู”

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช” กล่าวต่ออีกว่า การศึกษาที่ดีสำหรับคนยุคใหม่นั้น ไม่เหมือนการศึกษาเมื่อสิบ ยี่สิบ หรือสามสิบปีที่แล้ว

การศึกษาที่มีคุณภาพ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของศิษย์ไปอย่างสิ้นเชิง และบทบาทของครูอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ครูที่รักศิษย์ เอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้วิธีสอนแบบเดิมๆ จะไม่ใช่ครูที่ทำประโยชน์แก่ศิษย์อย่างแท้จริง

กล่าวคือ ครูที่มีใจแก่ศิษย์ยังไม่พอ ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนจุดสนใจ หรือจุดเน้นจากการสอน ไปเป็นเน้นที่การเรียน ทั้งของศิษย์ และของตนเอง

โดยต้องเรียนรู้ และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนจัดให้แก่ศิษย์ด้วย

ครูเพื่อศิษย์” ต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก ครูสอน” หรือ Teacher ไปเป็น ครูฝึก” หรือ Coach หรือ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้” หรือ Learning Facilitator

และต้องเรียนรู้ทักษะในการทำหน้าที่นี้ โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่เรียกว่า PLC หรือ Professional Learning Community

ครูในศตวรรษที่ 21” ต้องยึดหลัก สอนน้อย-เรียนมาก” หรือ Teach Less-Learn More ตามแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21” หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า 21st Century Skills

โดย 21st Century Skills นี้ เป็นสิ่งที่ ครูสอนไม่ได้” หรือ นักเรียนต้องเรียนเอง” หรือพูดอีกแบบก็คือ ครูต้องไม่เป็นผู้สอน” แต่ต้องเป็น ผู้ออกแบบการเรียนรู้” และ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้”

นั่นคือ การให้นักเรียน “เรียนรู้จากลงมือทำ” เพราะการเรียนรู้จะเกิดจากภายในใจ และสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL หรือ Project-Based Learning

 

ดังนั้น “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จึงได้แก่

สาระวิชาหลัก ประกอบด้วย ภาษาแม่และภาษาโลก, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, คณิตศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, รัฐและความเป็นพลเมืองดี

หัวข้อสำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโลก, ความรู้ด้านการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ, ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองดี, ความรู้ด้านสุขภาพ, ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม, ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม, การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา, การสื่อสารและการร่วมมือ

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ความรู้ด้านสารสนเทศ, ความรู้เกี่ยวกับสื่อ, ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและปรับตัว, การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง, ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม, การเป็นผู้สร้างหรือผลิตและความน่าเชื่อถือ, ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

นอกจากนี้โรงเรียนต้องจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สำคัญ อันประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมินในยุคศตวรรษที่ 21, หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21, การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง

 

ที่มา ; SALIKA

ความเห็นของผู้ชม