ค้นหา

ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตเพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย

 

ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 

http://backoffice.onec.go.th/uploaded2/Information/202111/Final_Report_Future_skills.pdf 

 

ความเห็นของผู้ชม