ค้นหา

สอศ.เปิดสมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” สังกัดอาชีวะศึกษา 483 อัตรา

   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคระกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศซึ่งจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ  

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 ข้อ 8 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือสำนักงาน ก..ที่ ศธ 0206.6/ 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หนังสือสำนักงาน ก..ที่ ศธ 0206.6/ 25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกอบกับมติ อ...สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สอศจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยตำแหน่งที่จะดำเนินสอบแข่งขั้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิดับปริญญาตรี ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา  จำนวนกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 76 กลุ่มวิชา  

กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 08.30 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 24.00 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

ที่ https://www.vec.go.th/   หรือ https://bpa.vec.go.th/ 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวกัน

"สอศ." เปิดสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 483 อัตรา

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.64 ดร.สุเทพ แก่งสันเที๊ยะ เลขาธิการคระกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามในประกาศประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 8 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยตำแหน่งที่จะสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิดับปริญญาตรี ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา จำนวนกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 76 กลุ่มวิชา 

กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.64 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พ.ย.64 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.vec.go.th/ หรือ https://bpa.vec.go.th/ 

ที่มา ; สยามรัฐ 

คลิกประกาศสอบแข่งขัน

ความเห็นของผู้ชม