ค้นหา

มช.สานฝันอาชีพ ‘แม่พิมพ์’ ดัน ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ สู่ ร.ร.ห่างไกล

ด้วยปัญหาการ ขาดแคลน” ครูในพื้นที่ห่างไกล ปัญหาการโยกย้ายบ่อย เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น โดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ โครงการพัฒนาคุณภาพครูรุ่นใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ในชุมชนพื้นที่ห่างไกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ขานรับนโยบายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนิน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เข้าสู่รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ช่วยผลักดัน และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท โดยการให้ทุนนักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อจบการศึกษาจะได้บรรจุเป็นครูในพื้นที่ ถือเป็นการสร้างครูคุณภาพให้เข้าไปจัดการการศึกษาในโรงเรียนชุมชนบ้านเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา เป็น 1 ใน 7 สถาบันที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้คัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมผลิต และพัฒนาครู ให้เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 31 คน จากนักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้น ม.6 มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลโรงเรียนเป้าหมาย มีใจรักจะเป็นครูประถมศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดีตลอด 5 ภาคการศึกษา และคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ซึ่งผู้แทนนักศึกษาได้เข้ารับโอวาทจาก ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช.และ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเป็นลักษณะต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567 จำนวน 5 รุ่น ซึ่งผลจากการดำเนินงานในรุ่นที่ผ่านมา ได้ผลิตครูให้กับ จ.เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และพะเยา เป็นนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

ทั้งนี้ โครงการได้เน้นการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนรักบ้านเกิด ร่วมแก้ไขปัญหา เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน และชุมชนได้ โดยโครงการได้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าตำรา และอุปกรณ์การเรียน จนจบการศึกษา

นายพิเชษฐ์ ชวลิตอมรพงษ์ ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 จาก จ.แม่ฮ่องสอน เล่าว่า “ผมมีใจรักที่อยากจะเป็นครู แต่ทางบ้านไม่สามารถส่งเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อสานฝันของตัวเองในการเป็นครู และเพื่ออยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองให้มีศักยภาพ ในด้านของการพัฒนาชุมชน พัฒนาการศึกษา ให้เท่าทันกับชุมชนในเมือง”

นับว่า มช.มุ่งสร้างชุมชนแห่งวิชาชีพครู เพื่อตอบสนองการศึกษาแห่งอนาคต สู่การเป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และวิถีโลกในศตวรรษที่ 21

มติชนออนไลน์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ความเห็นของผู้ชม