ค้นหา

บอร์ดคุรุสภามีมติเห็นชอบมาตรฐานวิชาชีพครู(ข่าว)

หัวข้อข่าว;  คุรุสภา ไฟเขียวมาตรฐานวิชาชีพครู 

สาระสำคัญข่าว ; รมว.ศึกษาธิการ เผย บอร์ดคุรุสภา ไฟเขียวมาตรฐานวิชาชีพครูแล้ว หวังเดินหน้าไปพร้อมกับหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี ที่ชี้เด็กรุ่นแรกในระบบการผลิตหลักสูตรครู 4 ปีจะต้องสอบตั๋วครูในปี 2566
 
รายละเอียดข่าว
วันนี้ (18 ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เสนอ โดย กมว.ได้ปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งสุดท้าย แต่ยังคงหลักการเดิมที่ปรับไว้ก่อนหน้านี้ 
 
ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม่จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1.มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย ความรู้และศาสตร์การสอน เช่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและความสามารถนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน เป็นต้น
2.มาตราฐานปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติหน้าที่ครู และความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และ
3.มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วย การประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยที่จะปรับการสอนหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี ตามที่รัฐบาลกำหนด 
 
ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ  กล่าวว่า  สำหรับมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ที่บอร์ดคุรุสภามีมติเห็นชอบไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนอะไรมาก ยังคงเนื้อหาและหลักการเหมือนเดิม เพียงแต่ต้องการให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 รวมถึงใช้พิจารณาร่วมกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 
ดังนั้นการเดินหน้าหลักสูตรการผลิตครู 4 ปีที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั้ง 38 แห่ง ได้มีมติร่วมกันที่จะใช้หลักสูตรผลิตครู 4 ปี รวมถึงขณะนี้ก็มีสถาบันผลิตครูทุกแห่งก็เข้าร่วมแล้ว ซึ่งตนคิดว่ากระบวนการดำเนินการจะเป็นไปตามระยะเวลาที่เรากำหนดและจะเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาได้ในระบบระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 คือ โควต้า สิ่งสำคัญในเรื่องนี้ตนคิดว่าเป็นการปรับโฉมเรื่องหารผลิตครูใหม่ ที่จะเป็นครูที่ตอบโจทย์อนาคตข้างหน้า ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยที่เน้นเรื่องสมรรถนะเป็นหลัก พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมและนำเอาการเปลี่ยนแปลงของโลกมากำหนดผลลัพท์ที่เราต้องการจะเห็นในบัณฑิตครูใหม่ และสามารถร่นระยะเวลาได้อีก 1 ปีด้วย
 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีข้อเสนอให้ยกเลิกการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลให้นักศึกษาที่เข้าเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หรือผู้เรียนหลักสูตรครู 5 ปีจะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งที่ประชุมเสนอว่าให้ปรับเป็นผลการประเมินของสถาบันผู้ผลิตครูตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาเป็นผู้กำหนด เนื่องจากหลักสูตร 5 ปีมีกระบวนการที่เข้มข้นอยู่แล้ว
 
แต่ในส่วนของการสอบใบอนุญาตฯก็ให้นำไปใช้กับหลักสูตรครู 4 ปีแทน ซึ่งจะเริ่มสอบปี 2566 ต่อไป
 

ความเห็นของผู้ชม