ค้นหา

การบริหารจัดการแนวใหม่ ; การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เครื่องมือในการปฏิรูประบบราชการ

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.

ความเห็นของผู้ชม