ค้นหา

ความรู้ความสารถทั่วไป ; หลักการ แนวคิดการหาคำตอบคำถามอุปมาอุปมัย

 

 

 

ที่มา ; Fage พี่แมง ป

 

ความเห็นของผู้ชม