ค้นหา

กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1,143 อัตรา

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1,143 อัตรา เริ่ม 27 ธ.ค.-11 ม.ค. 65 เช็กเงื่อนไข เงินเดือนที่ได้รับ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 รวม 1,143 ตำแหน่งว่าง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 963 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

·      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 179 ตำแหน่ง

·      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 29 ตำแหน่ง

·      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 224 ตำแหน่ง

·      เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 53 ตำแหน่ง

·      เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง

·      เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง

·      นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 43 ตำแหน่ง

·      นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง

·      นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง

·      นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 134 ตำแหน่ง

·      นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 91 ตำแหน่ง

·      พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 18 ตำแหน่ง

·      พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 59 ตำแหน่ง

·      พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 115 ตำแหน่ง 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 180 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

·      เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง

·      เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง

·      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง

·      นิติกรปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง

·      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง

·      นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง

·      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

·      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง

·      นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง

·      นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง

·      นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 33 ตำแหน่ง

·      วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง

·      วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

·      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง

·      วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

·      สถาปนิกปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง 

เงินเดือนข้าราชการ กทม.

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนดังนี้

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

·    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

·    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

·    ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด 

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

·    ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

·    ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

·    ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด 

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548 

เงื่อนไขสมัครข้าราชการ กทม.

·  ช่องทางการสมัคร : ksb.bangkok.go.th

 

·  เริ่มรับสมัคร วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2565

·   สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวและเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 27 ธันวาคม 2564

ความเห็นของผู้ชม