ค้นหา

ทักษะที่จำเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกศตวรรษที่ 21

 

คลิกเล่ม ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21

ความเห็นของผู้ชม