ค้นหา

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564

 

#ครุภัณฑ์อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรร

#การกำหนด Spec และราคากลางสำหรับการจัดหา ต้องใช้ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน

 

 

 

ความเห็นของผู้ชม