ค้นหา

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา

 

2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา

ความเห็นของผู้ชม