ค้นหา

แนะ 7 ขั้นตอน ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

วันนี้(19ม.ค. 65) นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโฆษกอว. เปิดเผยว่า ขณะนี้ อว. ได้จัดทำคำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน โดยจะมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 

1.ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจที่แต่ละสถาบันเปิดให้นักศึกษาต่างสถาบันเรียนได้ ที่เว็บไซต์ https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่

2.ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

3. ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนจากสถาบันที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน

4. ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดและวิธีการของสถาบันการศึกษานั้นๆ

5. เข้าเรียนตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชานั้นๆ

6. ขอรับหลักฐานผลการเรียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนของสถาบันการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน และ

7. ส่งหลักฐานการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันและใบรายงานผลการเรียนต่อสถาบันต้นสังกัดที่ตนศึกษา 

หลังจากนี้ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) จะเร่งดำเนินการทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ อัพเดทรายวิชาของแต่ละสถาบันที่จะเปิดรับนักศึกษาต่างสถาบันให้ลงทะเบียนเรียนได้ รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของแต่ละสถาบัน ขั้นตอนการเรียน และค่าธรรมเนียมไว้ในเว็บไซต์ของ ทคบร. รวมถึงพัฒนาระบบการรับใบรายงานผลการเรียนร่วมกันภายในสถาบันสมาชิกต่อไป 

สำหรับสถาบันการศึกษา 25 แห่งที่สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ประกอบด้วย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหิดล ม.มหาสารคาม ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.รามคำแหง ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ม.อุบลราชธานี 

ที่มา ; สยามรัฐออนไลน์ สยามรัฐออนไลน์  19 มกราคม 2565

ความเห็นของผู้ชม