ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”

 

พันธกิจ

1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน

2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

1) ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ

2) ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่

3) ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย

4) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย

6) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน

7) กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

8) องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

9) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน การจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

2) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

3) เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4) ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

5) ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

6) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

แผนงาน

1) สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

2) พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการสร้างทักษะภาษา ทักษะดิจิทัล ทักษะอาชีพ และพหุปัญญา

3) เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับ

4) ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง (Active learning)

5) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผล การประเมินผลผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม

7) ปรับบทบาทและเพิ่มสมรรถนะครูให้เป็นครูยุคใหม่

8) จัดหาครูต่างประเทศที่มีความสามารถสูงให้แก่สถานศึกษา

9) พัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทุกสายงาน

10) พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูให้เหมาะสม

11) จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังครู และส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา

12) ส่งเสริมการสร้างทักษะวิชาชีพ และการดำรงชีวิต

13) พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยและเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม

14) สนับสนุนและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้เรียน

15) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส

16) พัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม

17) ส่งเสริมระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้

18) จัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล

19) จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาในระดับประเทศ

20) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

21) ผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

22) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

23) สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญา

24) ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน

25) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

26) นำการศึกษามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

27) ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

28) ขยายผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดในรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

29) ปรับปรุงโครงสร้างให้มีเอกภาพ และออกแบบระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

30) บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความเหมาะสม

คลิกดาวน์โหลด เล่มแผนฯ 

ที่มา ; ศธ.360 องศา

ความเห็นของผู้ชม