ค้นหา

ลิงค์ฐานข้อมูลอ้างอิง

@หน่วยงานหลักและองค์กรการศึกษา

สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การอุดมศึกษา(กระทรวงการอุดมศึกษาฯ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 

@องค์กรในกำกับ องค์การมหาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ(TDRI)

หนังสืออิเลคทรอนิกส์ สสวท. 

วิจัยปฏิรูปการศึกษา(ทีดีอาร์ไอ)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ)

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงาน สกสค.

สถาบันคุรุพัฒนา (หลักสูตรพัฒนาครู)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สบคศ.)

PISA Thailand 

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

 

@หน่วยงานวางแผนและบริหารงบประมาณ

รัฐบาลไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ

สำนักนโยบายและแผน (สพฐ.)

กรมบัญชีกลาง

สำนักการคลังและสินทรัพย์ (สพฐ.)

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-gp)

กลุ่มตรวจสอบภายใน(สพฐ.)

การติดตามผลการศึกษา(สพฐ.)

 

@หน่วยงานพัฒนาระบบราชการและบริหารงานบุคคล

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

การพัฒนาระบบบริหาร (สพฐ.)

สำนักพัฒนาระบบบริหารและนิติการ สพฐ.

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ระบบสืบค้นกฎหมาย ก.ค.ศ.

 

@หน่วยงานพัฒนางานวิชาการและกิจการนักเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศสาตร์แห่งชาติ(อพวช)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.)

การทดสอบทางการศึกษา(สพฐ.)

หน่วยศึกษานิเทศก์(สพฐ.)

การศึกษาทางไกล(สพฐ.)

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (สพฐ.)

เทคโนโลยีทางการสอน(สพฐ.)

การจัดการศึกษาพิเศษ(สพฐ.)

 

@หน่วยงานด้านกฎหมายและนิติการ

ศาลปกครอง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ปปท.)

องค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา

กฎหมายการศึกษา (สกศ.)

ระเบียบฎหมาย (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

รวมกฎหมายการศึกษา(สพฐ.)

 

@แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

EDUCA มหกรรมการศึกาไทย

สาลิกา แบ่งบันความคิด

Deep By MOE   

thailandlearning

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ

หลักสูตรออนไลน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทย์คณิตและเทคโนโลยี สสวท.

OBEC Content Center

ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ (Full text)

ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา(สกศ.) 

ฐานข้อมูลวิจัยบริหารการศึกษา

รวมสื่อดิจิทัลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ(สกศ.)

Thai MOOC Platform  

คลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์

ระบบทดสอบออนไลน์(สสวท.)

สื่อการเรียนรู้ สสวท.

E-book สนก สพฐ

ครูพร้อม.com

Inskru

หอสมุดแห่งชาติ

สื่อดิจิทัล มฐ.กศ.ชาติ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ห้องสมุดคุรุสภา

Thailandlearning

สถาบันวิจัย วสศ. 

Education Place

dbook

 

@บทความวิชาการ

แหล่งรวมบทความวิชาการไทย

คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

การศึกษาพิเศษ มศว.ประสานมิตร

สำนักวิชาการวุฒิสภา

คลังความรู้ SciMath

ทรูปลูกปัญญา

การศึกษาสาริกา

Nicetofitพัฒนาตนเอง

KnowledgeEDUCA 

ผู้บริหารผู้นำทางวิชาการ