ค้นหา

บทความการศึกษาของ สคบศ.

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กับงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

การขับเคลื่อนระบบมาตรฐานการประเมินการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

การเขียนโครงการ

การคิดชิงระบบเพื่อพัฒนาองค์การ

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร

การจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

การใช้

ICT ในงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การตรวจวินิจฉัยองค์การ ของ สคบศ.

การติดตามประเมินผล : ภารกิจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

การทำงานในยุค 4.0

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม

การบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา

เทคนิคการบริหารงานจ้างก่อสร้างอาคาร ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

การบริหารพัสดุ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

การบริหารจัดการยานพาหนะ ของ สคบศ. ที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ

การเบิกค๋าใช็จ๋ายในการศึกษาดูงานต๋างประเทศ

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

การประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick

รายงานการประเมินผลโครงการผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership  for  Education Change :  LEC) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประสานงานของผู้บริหาร

การพัฒนาตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mindset)

การฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0

แนวโน้มการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนของประเทศไทย

การพัฒนาครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การมองย้อนกลับ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : คนครบคน

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

การขับเคลื่อนโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change : LEC) 

การสร้างเสริมสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในสายงานธุรการ

การพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร  (System Thinking, Learning & Organizing Skill)

การพัฒนาองคก์าร  (Organization Development)

ฉลาดวางแผน (SMART Planning)

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)

การวางแผนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

การศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด สคบศ.

เกษียณอายุราชการแล้ว ...ได้อะไรบ้าง?

ความรู้ความเขาใจเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือน

คุณลักษณะสำคัญของขาราชการยุคไทยแลนด์ 4.0

จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

ศาสตร์พระราชากับการศึกษาในยุค Thailand 4.0

ตัวชี้วัด...วัดอะไร?

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส านักสู่ระดับบุคคลในมุมมองผู้ปฏิบัติ

แนวทางการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม

การถอดบทเรียนโครงการพิเศษของผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

เทคนิคการเขียนบทความ

เทคนิคการประสานงานสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา

เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางลัดขจัดปัญหาเรื่องเงินยืมราชการในการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

การฝึกอบรมพัฒนาและประเมินผลนักบริหารการศึกษาตามหลักการสมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

แนวทางการหาความต้องการฝึกอบรมและจัดทำแผนพัฒนาตนเองของนักบริหารการศึกษา

การติดตามผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

บทบาทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานในยุคดิจิทัล

ผู้นำกับความสำเร็จขององค์กร : จากภายในสู่ภายนอก

ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Educational Change)

รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งเพื่อสร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน

สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำ

ศิลปะการพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำ

NIDTEP 4G

สวัสดิการการลาของข้าราชการพลเรือนสามัญ

สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการ

หยุดนิ่งเท่ากับถอยหลัง

หลักการจัดทำคำของบประมาณที่มีประสิทธิภาพ   กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ให้มีประสิทธิภาพ

หลักอริยสัจ 4 กับการพัฒนาทักษะการคิด

องค์กรในฝัน  

ที่มา ; สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)

ความเห็นของผู้ชม