ค้นหา

ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูปัจจุบันและทศวรรษหน้า

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ร่วมบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูในปัจจุบันและทศวรรษหน้า” ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ International and National Teacher Education Conference (INTEC 2022) ในหัวข้อ “Teacher Education in the Next Normal” จัดโดยที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) 

โดย รศ.ดร.ประวิต กล่าวตอนหนึ่งว่า การผลิตและพัฒนาครูในทศวรรษหน้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ภาคการฝึกหัดครูจะทำอย่างไรให้บัณฑิตตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความคาดหวังจากสังคมภายนอกที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้คือโจทย์สำคัญที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการปรับตัว การผลิตครูหลังจากนี้เป็นต้นไปมีความสำคัญ จะต้องทำให้คนที่จะเข้ามาเป็นครูมีความพร้อมมากที่สุด ฝ่ายผลิตเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และผลิตคนที่จะออกไปเป็นครูมีความพร้อมในการทำงานจริงๆ การเรียนการสอนคงต้อเปลี่ยนแปลงไป 

รศ.ดร.ประวิต กล่าวต่อว่า เราต้องการคุณครูที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ และสามารถทำให้เด็กเข้าถึงเข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้ คุณครูสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ไปสู่การเรียนรู้ครั้งใหม่ของเด็กได้ เราต้องการคุณครูที่สามารถสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ สามารถกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ของเด็ก และให้ข้อมูลสะท้อนกลับให้กับเด็ก พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน ฝึกการกำกับเรียนรู้ ฝึกให้เด็กสามารถกำกับเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้คือทักษะใหม่ของครูที่จำเป็นต้องฝึกคนที่จะเข้ามาเป็นครูในยุคต่อไปต้องมีประสิทธิภาพที่จะสอนได้ทันทีในวันแรกของการทำงาน 

การผลิตครูในอนาคตจำเป็นต้องเน้นที่ประสิทธิภาพ ต้องมีกระบวนการต่าง ๆ การฝึกประสบการณ์ที่เข้มข้นมีระบบการนิเทศที่ลงลึก ประสิทธิภาพคือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น และสามารถไปถึงผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ไม่ใช่แค่มีมิติด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เราต้องการที่จะทำให้คุณครูสามารถสร้างทักษะพื้นฐานให้กับเด็กได้ นี่คือเป้าหมายสำคัญในอนาคต ขอขอบคุณประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ได้มีการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้เราจำเป็นจะต้องสร้างความสมดุลทั้งในภาคการผลิตครูและผู้ใช้ เราคงไม่สามารถปล่อยให้ระบบการศึกษาของเราโดยเฉพาะภาคการผลิตและพัฒนาครูเดินหน้าไปอย่างไร้ทิศทางได้ในอนาคต” รศ.ดร.ประวิต กล่าว 

ที่มา ; แนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565

ความเห็นของผู้ชม