ค้นหา

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

 

มาตรฐานวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มี 3 มาตรฐาน

ส่วนของการทดสอบ 4 รายวิชาที่นิสิต/นักศึกษาหลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองสอบกันนั้น อยู่ที่ มาตรฐานที่ 1 วงเล็บ 1) มาตรฐานความรู้

ในส่วนของ วงเล็บปิด 2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ และมาตรฐานที่ 2 การปฏิบัติงาน และมาตรฐานที่ 3 การปฏิบัติตน เป็นการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ โดยสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน

เมื่อจบการศึกษา สถาบันฯ จะทำการประเมินสมรรถนะวิชาชีพส่วนดังกล่าวมายังคุรุสภา เพื่อไปรวมกับมาตรฐานความรู้ 4 รายวิชา ที่นิสิต/นักศึกษาทำการสอบไว้ครบแล้ว

เมื่อมีรายชื่อปรากฎในประกาศ นิสิต/นักศึกษา จึงสามารถยื่นเข้าระบบการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ต่อไป ดังที่ปรากฎต่อไปนี้

**ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 3,583 คน

 

คลิกรายละเอียด

 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น