ค้นหา

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

สาระสำคัญ

@การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงสูงกว่าอัตรา ที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า”

-เบี้ยเลี้ยง อำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษลงมา   240 บาท/วัน/คน

-เบี้ยเลี้ยง อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ   270 บาท/วัน/คน

-ที่พัก(จ่ายจริง) อำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษลงมา  พักเดี่ยว1500 บาท/วัน/คน พักคู่ 850 บาท/วัน/คน

-ที่พัก(จ่ายจริง) อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ  พักเดี่ยว 2200 บาท/วัน/คน พักคู่ 1200 บาท/วัน/คน

-ที่พัก(เหมาจ่าย) อำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษลงมา  800 บาท/วัน/คน

-ที่พัก(เหมาจ่าย) อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ  1200 บาท/วัน/คน

 

คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/154/T_0001.PDF 

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น