ค้นหา

กระทรวงศึกษาธิการชงเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวแบบขั้นบันได

ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า กรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เสนอเรื่องการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ถึง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณา ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ได้ลงนามเสนอเรื่องการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว 

สำหรับแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนั้น สกศ.เสนอให้ปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในลักษณะขั้นบันใด เป็นงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2566-2569 ครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สายสามัญ หรืออาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษารัฐ และเอกชน โดยเสนอให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุน 4 รายการ ได้แก่ 1.ค่าจัดการเรียนการสอน 2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.ค่าเครื่องแบบ และ 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน ส่วนค่าหนังสือเรียนไม่ได้เสนอปรับในครั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับอย่างต่อเนื่อง” ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าว 

ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าวต่อว่า อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน และอัตราเงินอุดหนุนที่เสนอขอปรับเพิ่มในลักษณะขั้นบันได ตั้งแต่ปี 2566-2569 มีดังนี้

·      ก่อนประถม อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 2,630 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 157 บาท เป็นเงิน 2,787 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 285 บาท เป็นเงิน 2,915 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 447 บาท เป็นเงิน 3,077 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 595 บาท เป็นเงิน 3,225 บาท

·      ประถมศึกษา อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 3,130 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 137 บาท เป็นเงิน 3,267 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 280 บาท เป็นเงิน 3,410 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 461 บาท เป็นเงิน 3,591 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 620 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท

·      มัธยมต้น อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 5,250 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 237 บาท เป็นเงิน 5,487 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 500 บาท เป็นเงิน 5,750 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 833 บาท เป็นเงิน 6,083 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 1,150 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท

·      มัธยมปลาย อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 5,710 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 205 บาท เป็นเงิน 5,915 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 490 บาท เป็นเงิน 6,200 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 851 บาท เป็นเงิน 6,561 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 1,180 บาท เป็นเงิน 6,890 บาท

·      อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.สาขาช่างอุตสาหกรรม อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 8,810 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 259 บาท เป็นเงิน 9,069 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 706 บาท เป็นเงิน 9,516 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 1,283 บาท เป็นเงิน 10,093 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 1,720 บาท เป็นเงิน 10,530 บาท

·       อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.สาขาพาณิชยกรรม อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 7,210 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 227 บาท เป็นเงิน 7,437 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 578 บาท เป็นเงิน 7,788 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 1,027 บาท เป็นเงิน 8,237 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 1,400 บาท เป็นเงิน 8,610 บาท

·      อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สาขาคหกรรม อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 7,819 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 239 บาท เป็นเงิน 8,763 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 626 บาท เป็นเงิน 8,436 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 1,123 บาท เป็นเงิน 8,933 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 1,520 บาท เป็นเงิน 9,330 บาท

·      อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สาขาศิลปกรรม อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 8,510 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 253 บาท เป็นเงิน 8,763 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 682 บาท เป็นเงิน 9,192 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 1,235 บาท เป็นเงิน 9,397 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 1,660 บาท เป็นเงิน 10,170 บาท

·      อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สาขาเกษตรกรรม (ทั่วไป) อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 8,210 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 247 บาท เป็นเงิน 8,457 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 658 บาท เป็นเงิน 8,868 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 1,187 บาท เป็นเงิน 9,397 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 1,600 บาท เป็นเงิน 9,810 บาท

·      อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.สาขาเกษตรกรรม (ปฏิรูป) อัตราเงินอุดหนุนปัจจุบัน 14,210 บาท ปี 2566 ขอเพิ่ม 367 บาท เป็นเงิน 14,577 บาท ปี 2567 ขอเพิ่ม 1,138 บาท เป็นเงิน 15,348 บาท ปี 2568 ขอเพิ่ม 2,147 บาท เป็นเงิน 16,357 บาท และปี 2569 ขอเพิ่ม 2,800 บาท เป็นเงิน 17,010 บาท

ผมมองว่าการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ควรจะเพิ่ม 50% เพราะการเพิ่มเงินอุดหนุนในลักษณะขั้นบันได ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในปัจจุบัน เพราะทั้งค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ปกครอง และโรงเรียนมีมากขึ้น จึงอยากให้ ครม.พิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุนให้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันด้วย” ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าว 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น