ค้นหา

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา รวมจำนวน 28 คน/รูป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ และเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา การประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา 

ทั้งนี้ กรรมการสภาศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง  มีดังนี้

1. นายบุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
2. นายนุชากร มาศฉมาดล  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมร ลีลารัศมี  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
4. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
5. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก)  กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
6. นายสมัย เจริญช่าง  กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
7. นายชัชวัสส์ เศรษฐี  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
8. นางสาวกรองทอง บุญประคอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
9. ศาสตราจารย์บังอร เสรีรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
10. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
11. นายอำนาจ วิชยานุวัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
12. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
13. นายอดุลย์ พิมพ์ทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
14. รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
15. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
16. นายสุรศักดิ์ มุกประดับ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
17. นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
18. นางปัทมา วีระวานิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา

9. รองศาสตราจารย์ดนุวัศ สาคริก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
20. นายสกล กิตติ์นิธิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
22. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
23. ศาสตราจารย์อภิชาติ จิตต์เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
24. นางสาวนิรมล เมธีสุวกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
25. นายคมสัน โพธิ์คง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองการปกครอง
26. นายชาติชาย เกตุพรหม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27. นายวิริยะ รามสมภพ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
28. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น