ค้นหา

หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครูด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ

 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 6/1 กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

         (1) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดและ

         (2) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด 

อาศัยอำนาจตามความข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีผลใช้บังคับระหว่างปี 2563 – 2565 มีรายละเอียดดังนี้  
คลิก >>> 

>ดาวน์โหลด ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครูด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2563 – 2565<< 

ดาวน์โหลด แบบคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู<< 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น