ค้นหา

สกศ. เปิด 5 อาชีพแห่งอนาคตปี 2030

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แต่ต้องไม่ลืมว่าวิกฤตใหญ่ที่ไทยกำลังจะเผชิญในอนาคตอันใกล้คือ การขาดแคลนแรงงานที่มีสมรรถนะสูง ที่มาจากสาเหตุโครงสร้างประชากร และดิจิทัลดิสรัปชั่น ซึ่งการเตรียมกำลังคนไม่สามารถทำได้ภายในวันเดียว แต่ต้องอาศัยเวลา อย่างไรก็ตาม การเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะมากกว่ารุ่นปัจจุบัน 2.5 เท่า เพื่อนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ภายใต้ความผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของโลก ทำให้ต้องมองถึงงาน และสมรรถนะที่จะใช้ในการทำงานสำหรับอนาคต และการพัฒนากำลังคนต้องแตกต่างจากเดิม ดังนั้น แม้จะต้องแก้สถานการณ์การจัดการศึกษาท่ามกลางโรคโควิด-19 แต่สถาบันการศึกษาต้องไม่ลืม และควรเร่งเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะการทำงานอนาคตไปพร้อมกัน

ดร.อรรถพลกล่าวต่อว่า องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้คาดการณ์ถึงงาน และสมรรถนะ ปี 2030 ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสถาบันการศึกษาอาจนำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมพัฒนากำลังคน ดังนี้

1.งานวิศวกรด้านหุ่นยนต์ ควรมีความรู้เรื่องวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบหุ่นยนต์ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และการวิเคราะห์เพื่อการควบคุม

2.นักสถิติชีวภาพ ต้องมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการศึกษาและฝึกอบรม โดยมีทักษะในการให้เหตุผลแบบอุปนัย การนำเสนอ และการให้เหตุผลเชิงคณิศาสตร์

3.วิศวกรเชลล์พลังงาน ควรมีความรู้ในเรื่องฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ การขาย การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทักษะการตัดสินใจ การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.นักออกแบบวิดีโอเกม ต้องมีความรู้เรื่องการออกแบบ การสื่อสารและ สื่อสารสนเทศ และความรู้ด้านจิตวิทยา โดยมีทักษะในการเขียนโปรแกรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาที่ชับซ้อน และ

5.ผู้ขาย หรือผู้ประเมินพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องมีความรู้เรื่องการขาย การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

ทั้ง 5 งาน เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้องค์การระหว่างประเทศ รวมถึง ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้วิเคราะห์คาดการณ์เพื่อเตรียมกำลังคนอนาคตของตนแล้ว ไทยก็ต้องเร่งเตรียมคนเพื่อพร้อมแข่งขัน และเติบโตในอนาคตเช่นกัน จึงอยากเห็นสถาบันการศึกษาของไทยเร่งเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย” ดร.อรรถพล กล่าว 

ที่มา ; มติชนออนไลน์

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น