ค้นหา

MICROCREDENTIALรูปแบบใหม่ของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยีทำให้โลกการศึกษาและโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม ประกอบกับความต้องการในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเร่งด่วนอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งทำให้รูปแบบการเรียนรู้ในแบบปกติสำหรับประชากรวัยเรียนและวัยทำงานไม่สามารถดำเนินการได้ นำมาสู่การริเริ่มแนวคิดในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong Learning)

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นตัวเร่งให้คนทำงานจำเป็นต้องเร่งสร้างและเสริมทักษะใหม่ให้กับตัวเอง (Up-skill and Re-skill) เพื่อที่จะรับมือกับวิธีการทำงานในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ตัวเลือกของการฝึกอบรมเพื่อสร้างและเสริมทักษะใหม่ของคนวัยทำงานมักไม่ใช่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการฝึกอบรมที่มีระยะเวลายาวนานเกินความจำเป็น ด้วยข้อจำกัดที่เกิดขึ้น หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course) จึงเป็นคำตอบที่ตรงใจคนวัยทำงาน ด้วยระยะเวลาในการอบรมที่ไม่ยาวนานและข้อกำหนดในการฝึกอบรมที่ไม่เข้มงวดทำให้คนวัยทำงานมีความสะดวกที่เข้ารับการฝึกอบรม อย่างไรก็ดี ข้อด้อยของ หลักสูตรระยะสั้นคือ ความน่าเชื่อถือของหลักสูตร และการที่หน่วยงานภาครัฐมักไม่รับรองความรู้ที่ได้รับการการฝึกอบรมประเภทนี้ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในงานด้านอื่น

         

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2563 (2020) ประเทศออสเตรเลียได้เปิดตัว Platform “Microcredential Marketplace” ซึ่งเป็นเสมือนสถานศึกษาออนไลน์สูตรสำเร็จ ที่เป็นมิตรกับผู้เรียน โดยผู้เรียนมีความสะดวกสบายที่จะเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นที่ตรงกับความต้องการของตนเอง และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยความรู้/หน่วยกิต ที่ได้รับจากการฝึกอบรมจะได้รับการรับรองจาก กระทรวงการศึกษาของออสเตรเลีย (Department of Education) และสามารถนำมาสะสมเพื่อต่อยอดในการอบรมหลักสูตรอื่นหรือสามารถนำมาสะสมเพื่อใช้ในการรับรองคุณวุฒิในระบบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติออสเตรเลียได้ (Australian Qualification Framework) อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่ผ่านมาตลอด 2 ปี ของ Microcredential Marketplace พบว่ามีอุปสรรคที่สำคัญ คือความไม่พร้อมของระบบนิเวศการเรียนรู้ (Ecosystem) ที่สอดคล้องกับ Platform “Microcredential” การปราศจากซึ่งการจำกัดความ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่จำเป็นของ ระบบ Microcredential ที่สอดคล้องกันของผู้จัดฝึกอบรมในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และผู้จัดฝึกอบรมทั่วไป ทำให้การดำเนินงานตลอดสองปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเอกเทศ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของผู้จัดฝึกอบรมเป็นหลัก โดยที่ผู้รับการฝึกอบรมต้องยอมรับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนั้นๆ ด้วยตัวเอง เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น ในเดือนมีนาคม 2022 (พ.ศ.2565) กระทรวงการศึกษาของออสเตรเลีย ได้จัดทำเอกสาร National Microcredential Framework เพื่อใช้เป็นกรอบการพิจารณาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการแสวงหาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ผู้จัดการฝึกอบรมในการออกแบบและจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของภาครัฐและความต้องการของผู้เรียนและภาคอุตสาหกรรม และนายจ้างในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของลูกจ้าง/พนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ 

กระทรวงการศึกษาออสเตรเลีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร National Microcredential Framework ที่จัดทำขึ้น จะเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญในการดำเนิน platform Microcredential Market Place ทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และ การประกาศใช้ระบบการรับรอง Microcredential ในระบบการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของประเทศออสเตรเลีย         

และนี่คือรูปแบบใหม่ของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้เปลี่ยนวิกฤตการชะงักงันของการทำงานในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ไปสู่โอกาสในการพัฒนากำลังคนของประเทศตลอดช่วงชีวิตโดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ 

แหล่งอ้างอิง


The Department of Education and the Department of Employment and Workplace Relations.
          (2022). Key Document on National Microcredential Framework retrieved from
         
https://www.dese.gov.au/higher-education-publications/resources/national- 

microcredentials-framework The Department of Education and the Department of Employment and Workplace Relations.
          (2022). National Microcredential Framework retrieved from
          https://www.dese.gov.au/national-microcredentials-framework
 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น