ค้นหา

ระบบการศึกษาไทยต้องเร่งปรับตัวพัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนและเปราะบางของ VUCA World และ BANI World ซึ่งผลการวิจัยของสกศ. ก่อนหน้านี้ชี้ชัดว่าหากเราต้องการรักษาการเติบโตเศรษฐกิจเทียบเท่าปัจจุบัน แรงงานของเราต้องเก่งขึ้น 2.2 เท่า และหากต้องพัฒนาประเทศให้มีอัตราการเติบโต มีรายได้ต่อหัวของจังหวัดเพิ่มขึ้น ประชากรต้องมีความสามารถมากกว่าปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2.5 เท่า 

การแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คือต้องเร่งพัฒนาคนและแรงงานให้โดดเด่น ทักษะที่จำเป็นสำหรับแรงงานในปัจจุบันและอนาคต และต้องทำควบคู่กัน 2 ด้าน ได้แก่

ระบบการศึกษา ต้องเร่งปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาคนสมรรถะสูงเพื่อยกระดับความสามารถให้สูงขึ้น และการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเจริญ และรายได้ และสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้และต้องเร่งปรับตัวคือระบบและแนวทางการพัฒนาคนของประเทศเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค ในทางตรงข้ามระบบพัฒนาคนต้องเกื้อหนุนการพัฒนาคนให้มีขีดดความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ 

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ในรายงานอนาคตการเรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 (The Future of Learning in the Wake of Covid-19) ชี้ว่า การเรียนรู้และการพัฒนาคนหลังสถานการณ์โควิด-19 จะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมแบบ 100% แต่จะถูกปรับเปลี่ยนไปอบ่างแน่นอน และหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในอนาคตคือการผสมผสาน โดยแนวโน้มการเรียนรู้จากนี้ต่อไป คือ ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้และการพัฒนาคนใน 4 เรื่องหลัก และต้องทำให้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว คือ

·      เปลี่ยนจากการซื้อเนื้อหา รูปแบบสำหรับคนจำนวนมากไปสู่ เนื้อหาแบบรายบุคคลมากขึ้น

·      เปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบธรรมดาในห้องเรียน ไปสู่การเรียนรู้แบบประสบการณ์

·      การเรียนรู้ความสามารถตามหน้าที่หรืองาน ไปสู่การพัฒนาทักษะของคน

·      เปลี่ยนจากการเรียนรู้จากฐานองค์ความรู้ ไปสู่นิเวศแห่งการแบ่งปันความรู้ 

ทั้ง 4 เรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนในระบบการพัฒนาคนนี้ ฟังแล้วเหมือนจะง่าย แต่ในทางปฏิบัติมีความชับซ้อนและต้องปรับเปลี่ยนเชิงระบบ เพราะต้องเกี่ยวพันไปถึงทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ และนิเวศการเรียนรู้ ซึ่งล้วนต้องอาศัยเวลา ประเทศไทยจึงต้องเร่งปรับตัวรองรับการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ก่อนจะส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างรุนแรง” นายอรรถพล กล่าว 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น