ค้นหา

ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวช่วยแบ่งเบาภาระนักเรียน-ผู้ปกครอง

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน ตามความจำเป็นพื้นฐานค่าใช้จ่ายรายหัว เด็กนักเรียนทุกกลุ่ม กว่า 8 พันล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี หลังไม่ได้มีการปรับเพิ่มมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2553 นั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงลึกค่าใช้จ่ายจริงสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. โดยเงินอุดหนุนรายหัวรวม 4 รายการ ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบ ส่วนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ คือ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบ จะเริ่มปรับตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 จนถึงปี พ.ศ. 2569 โดยปรับต่อเนื่องแบบขั้นบันได 

ดร.อรรถพล กล่าวต่อไปว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนมี 2 กลุ่ม คือ

  กลุ่มที่ 1 ผู้เรียน/ผู้ปกครอง กว่า 11.5 ล้านคน จะได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 2 รายการ ประกอบด้วย

        - รายการที่ 1 อุปกรณ์การเรียน ผู้เรียนทุกคนมีอุปกรณ์พื้นฐานเพียงพอ และ

        - รายการที่ 2 เครื่องแบบ ผู้เรียนทุกคนมีเครื่องแบบครบ 1 ชุด และผู้เรียนที่ยากจนได้รับเพิ่มอีก 1 ชุด

   ส่วนกลุ่มที่ 2 สถานศึกษา เงินอุดหนุนที่ได้รับ 3 รายการ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา คือ

     - รายการที่ 3 ค่าจัดการเรียนการสอน โดยสถานศึกษาได้รับอุดหนุนค่าไฟฟ้าอย่างเพียงพอและใช้เงินจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง

     - รายการที่ 4 ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

     - รายการที่ 5 ค่าหนังสือ ซึ่งได้มีการปรับอัตราอย่างต่อเนื่องทุกปี 

เผย ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง หลังวิจัยเก็บข้อมูลเพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายจริง 

ที่มา ; เดลินิวส์ 22 สิงหาคม 2565

ข่าวเกี่ยวกัน

บอร์ด กช.’ เห็นชอบออกระเบียบจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว หลัง ครม.มีมติปรับเพิ่มแบบขั้นบันได 4 ปี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน น.ส.ตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ออกร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเป็นเงินเป็นจำนวน 118,739,045 บาท และ มติ ครม. วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ที่อนุมัติในหลักการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว สำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลักษณะงบฯผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี ซึ่งครอบคลุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ร่วมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและผู้ปกครอง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ เสนอรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ออกร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. … เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับมติ ครม. และให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 26 กันยายน 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น