ค้นหา

รับสมัครทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2566

ทุน สควค.ปีการศึกษา 2566 ทุนโครงการ สควค.หรือ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ทุน สควค. ปีการศึกษา 2566 ทุนโครงการ สควค.หรือ ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 มุ่งผลิตครูคุณวุฒิปริญญาโทที่มีคุณภาพสูง เพื่อสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่มีความต้องการครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ครู SMT) รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่ 

สำหรับทุนประเภท 1 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องโท ระยะเวลารับทุน 6 ปี คัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ในคณะ/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ + ปริญญาโท 2 ปี ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการส่งรายชื่อไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีความต้องการครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจสามารถสมัครรับการคัดเลือก เพื่อรับทุนประเภท 1 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องโท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 2566 ตามรายละเอียดประกาศของ คณะวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เป็นสถาบันผลิตในโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่
          1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
          3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          7 มหาวิทยาลัยมหิดล
          8 มหาวิทยาลัยศิลปากร
          9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

 

 

ที่สำคัญต้องมีผลคะแนนสอบ

·      วิชาความถนัดทั่วไป TGAT ทั้ง 3 ส่วน (การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน)

·      วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)

มายื่นในการสมัครเข้าโครงการ สควค. ด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูล ฝ่าย สควค. อีเมล psmt@ipst.ac.th  

 

ที่มา IPST Thailand

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น